Ma Imaam Anayi

Ma Imaam Anayi

Tiwadziwe ma Imaam a Madh’hab Anayi 1. Imaam Abu Hanifa AlNu’man bun Thabit 2. Imaam Maalik bun Anas 3. Imaam Muhammad bun Idris AlShaafi’iy 4. Imaam Ahmad bun Hanbal Anthu amene amatsatira Qur’an ndi Sunnah za Mtumiki salla Allah alaih...
Istikhaarah – Kupempha Kusankha

Istikhaarah – Kupempha Kusankha

Kodi Istikhaarah ndi chani? Istikhaarah mu chiyankhulo cha Arabic Kumeneku ndi kupempha kusankha kwabwino pa chinthu. Amanena kuti: “pempha chisankho kwa Allah ﷻ , akusankhira”. Istikhaarah mu Deen Kupempha kusankha, kapena kuti kupempha kuti akuchotsere...
This Ummah will Divide into 73 Sects

This Ummah will Divide into 73 Sects

Imām al-Barbahārī (V died 329 AH) stated: “Know that Allah’s Messenger (H) said: “My ummah will divide into 73 sects, all of them will be in the Fire except for one, and that is the Jamā’ah.” It was said,“And who are they, O Allah’s Messenger?” He responded, “That...