Oyenera Kupereka Zakaat

Oyenera Kupereka Zakaat

(Olemba: Ibn Muwahhid) 1. Anthu omwe ali oyenela kupeleka Zakaat 2. Anthu omwe akuyenela kulandila Zakaat. Monga tinafotokozera pa tanthauzo pa Zakaat lija (mutha kuona gawo loyambilira) zinaonetselatu kuti si munthu aliyense amene angapeleke zakaat ayi. Zakaat ndi...
Zakaat mu Chisilamu

Zakaat mu Chisilamu

3. Position (status) ya Zakaat mu chisilamu Kodi Zakaat ili ndi gawo lanji mu Chisilamu? Kodi munthu ukapeleka Zakaat uzidzinva kuti wakwaniritsa gawo lanji? nanga ukasiya udziti waphwanya lamulo lanji? Kumbukirani kuti tinanena kuti Asilamu ena samapeleka Zakaat...
Oyenera Kupereka Zakaat

Zakaat ndi Chani

Kuyamikidwa ndi kwa Allah ndipo mtendere ndi madalitso zikhale pa Mtumiki wathu Muhammad salla Allah alaih wasallam,,,amma ba’d Mukuona kwanga ndapeza kuti chiwelengero cha Asilamu ambiri sakumapereka Zakaat kuno ku Malawi. Ndipo izi sichifukwa choti anthuwo...