Zopeka – Kuwerenga Qur’an ku Manda

Pali ma hadith omwe anapekedwa nalembedwa mu buku kuti tidziwerenga poikira umboni kuti kuwerenga Qur’an ku Manda ndi Sunnah. Ma hadith amenewa ndi osafunika kuti tidziwagwiritsa ntchito tikawaona. Chifukwa ndi ma hadith oipa omwe amanamizira Mtumiki salla Allah...

The Amazing Experiment On Listening To The Holy Qur’an!!

Few weeks ago my daughter, who is in first grade had a science fair at her school. We decided to do an interesting experiment.  Our Hypothesis was that listening to Qur’an has physical effects just like listening to music has physically visible effects.  To...

Great Rewards on Listening to Friday Sermon

Listening attentively to the Imam on Friday is an obligation, and it is not permissible for the Muslims to be careless about that and fidget, talk or ignore the khutbah. The following Hadiths have been narrated concerning the virtues of listening attentively to the...

Ruqya Mmwezi wa Ramadhan

Timamva kuti shaytwaan amamangidwa mwezi wa Ramadhan, kodi ruqya yochotsa ziwanda ndiyololedwa kupanga mwezi wa Ramadhan? Ngati zili zololedwa, ziwanda zingapezeke bwanji? Ruqya ndiyololedwa kupanga nthawi iriyonse, tsiku lirilonse komanso mwezi uliwonse. Palibe...
Zofunika kwa Ophunzira

Zofunika kwa Ophunzira

Zinthu Zofunikira Kuti Yemwe Akufuna Kuphunzira Ayambilire Kuchita Kuti Adziteteze Phunziro limeneli likuchokera pa mutu woti “Ahlu Ssunnati wa ‘alaamaatihim” Sheikh Rabieu bun Haadi Al Madkhali Kufunafuna maphunziro mu deen ndi lamulo kwa wina...