Kulemekeza Makolo

Kulemekeza Makolo

Kulemekeza makolo ndi umodzi mwa maudindo amene anaikidwa ndi zipembedzo zosiyanasiyana pa dziko lapansi kukhala ofunikira kwa munthu wina aliyense. Chislam chinalumikiza kulemekeza makolo pambuyo pa kupembedza Allah Mmodzi yekha popanda kuphatikiza ndi milungu ina....