Maina Abwino

Maina Abwino

Ena Mwa Maina Ololedwa Kuwapatsa Ana Athu Maina a Chimuna Abdul+(Dzina lirilonse la Allah) Abu-Bakr Adam Ahmad Akram Al Ameen Ali Ayyub Daud Dhakiyyu Dhul Kifl Farhan Fauzi Haaritha Haashir Harun Hassan Hud Hudhaifa Hussein Ibrahim Idris Ilyaas Isa Is’haaq...
Maina Oletsedwa

Maina Oletsedwa

“Maina oletsedwa Kuwapatsa Ana Athu” zitsanzo za maina abwino Maina oyenera kuwapatsa ana athu MCHISILAMU akuyenera kukhala omwe ali abwino, KUPATULA awa: 1. Maina omwe ali ndi liwu la Ibaadah “Abdul-” kumayambiliro, nkulumikizidwa ndi maina...