Al Mu’aidiyyu

Kulibwino kumangomva mbiri ya Al Mu’ayidiyy, kusiyana ndikumuwona تسمع عن المعيدي خير من أن تراه Umenewu ndi mwambi wa kalekale pakati pa ma Arabs munthawi ya umbuli Mtumiki asanabadwe. Ndipo anayankhula Al Nu’man bun Al Mundhir (yemwe anali mfumu pa...