Abale Athu Mchipembedzo

Abale Athu Mchipembedzo

Ngati makolo athu kapena abale athu ali ma kafir, tisawachite kukhala atetezi athu E inu amene mwakhulupirira! Musawachite makolo anu ndi abale anu kukhala atetezi anu ngati (iwo) akukonda kusakhulupirira Mulungu m’malo mokhulupirira (kukhala Asilamu). Ndipo mwa...
Kulemekeza Makolo

Kulemekeza Makolo

Kulemekeza makolo ndi umodzi mwa maudindo amene anaikidwa ndi zipembedzo zosiyanasiyana pa dziko lapansi kukhala ofunikira kwa munthu wina aliyense. Chislam chinalumikiza kulemekeza makolo pambuyo pa kupembedza Allah Mmodzi yekha popanda kuphatikiza ndi milungu ina....