Dzina lake ndi “Mashaallah”

Dzina lake ndi “Mashaallah”

Funso: Abale anga okondedwa Mchipembedzo ndifunse nawo; kodi mwana ndibwino kumpatsa dzina lakuti “Mashaallah”? Ena akuti ndi zotheka chifukwa pali monga “Shukuran”, kuchokera ku Shukru-Llaah”, choncho “Mashaa-Allah”...
Maina Abwino

Maina Abwino

Ena Mwa Maina Ololedwa Kuwapatsa Ana Athu Maina a Chimuna Abdul+(Dzina lirilonse la Allah) Abu-Bakr Adam Ahmad Akram Al Ameen Ali Ayyub Daud Dhakiyyu Dhul Kifl Farhan Fauzi Haaritha Haashir Harun Hassan Hud Hudhaifa Hussein Ibrahim Idris Ilyaas Isa Is’haaq...
Maina Oletsedwa

Maina Oletsedwa

“Maina oletsedwa Kuwapatsa Ana Athu” zitsanzo za maina abwino Maina oyenera kuwapatsa ana athu MCHISILAMU akuyenera kukhala omwe ali abwino, KUPATULA awa: 1. Maina omwe ali ndi liwu la Ibaadah “Abdul-” kumayambiliro, nkulumikizidwa ndi maina...
Maina Athu Tsiku la Qiyaamah

Maina Athu Tsiku la Qiyaamah

الاعتقاد أننا سننادى بأسماء أمهاتنا يوم القيامة Chikhulupiliro choti tikaitanidwa ndi maina a mayi athu tsiku la Qiyamah Ma sheikh ena amalalikira ndikuphunzitsa anthu kuti tsiku la Qiyaamah akuti tizikaitanidwa ndi a maina amayi athu osati ndi maina abambo athu;...