Ufulu wa Kusankha

Anthu anaika freedom of choice pa kukwatira ndikukhala pa banja lovomerezeka, chifukwa chopangidwa influence ndi ma ideologies a ku west omwe adadza kudzalimbana ndi malamulo a Deen ya Chislamu, omwe amatsutsa kalikonse ponena kuti Chisilamu chimapondereza ufulu wa...
Istikhaarah – Kupempha Kusankha

Istikhaarah – Kupempha Kusankha

Kodi Istikhaarah ndi chani? Istikhaarah mu chiyankhulo cha Arabic Kumeneku ndi kupempha kusankha kwabwino pa chinthu. Amanena kuti: “pempha chisankho kwa Allah ﷻ , akusankhira”. Istikhaarah mu Deen Kupempha kusankha, kapena kuti kupempha kuti akuchotsere...