Kuyankhidwa kwa Dua

Kuyankhidwa kwa Dua

“ndipo akakufunsa akapolo anga za ine, ndithu ine ndili pafupi ndimayankha Dua ya opanga dua (kuitana kwa oitana)”  Chisilamu chinalongosola ma condition/zofunika kuti kuti Dua iyankhidwe, komanso chinafotokoza zomwe zimaletsa kuti Dua iyankhidwe. Komanso...
Istikhaarah – Kupempha Kusankha

Istikhaarah – Kupempha Kusankha

Kodi Istikhaarah ndi chani? Istikhaarah mu chiyankhulo cha Arabic Kumeneku ndi kupempha kusankha kwabwino pa chinthu. Amanena kuti: “pempha chisankho kwa Allah ﷻ , akusankhira”. Istikhaarah mu Deen Kupempha kusankha, kapena kuti kupempha kuti akuchotsere...