Kumasulira Khutbah

KODI NDIZOLOLEDWA KUMASULIRA KHUTBAH YA JUM’AH MUCHIYANKHULO CHINA ZITAKHALA KUTI ANTHU OMVETSERA SAKUVA CHIARABU? Nkhaniyi anthu amasiyana zokamba zenizeni chifukwa choti nthawi ya Mtumiki kunalibe kumasulira, komanso panalibe chifukwa chomasulira khutbah poti...

Chiwerengero Cha Jama’ah ya Jum’ah

Swalat ya Jum’ah simaswalidwa ngati anthu sanakwane jamaah (gulu). Koma ma chicfukwa cha kusapezeka umboni wochokera kwa Mtumiki salla Allah alaih wasallam osonyeza chiwelegero chenicheni cha anthu omwe akukwanira kupanga jamaah, ma ulamaa pambuyo popanga...

Virtues of Surah Kahaf

Abu Sa’eed Al Khudri (radi Allahu anhu) says that Rasul Allah (sal Allahu alaihi wa sallam) said: “Whoever reads Surah Kahaf, on the Day of Reckoning he will have noor (light) from his place until Makkah; and whoever reads the last ten verses of Surah Kahaf and Dajjal...