Anthu aku Moto Azikayankhula?

Anthu aku Moto Azikayankhula?

Olemba: Abu Shareef C Hanaqooqee Mu Qur’aan mulibe chikaiko komanso kutsutsana kwa ndime (ma aayah/ma verse), monga mmene ena amaganizira. Tisonkhanitsa ndime zimene anthu achikunja ngakhalenso Asilamu anzathu ena amakhala asakuwamvetsa, mpaka amafika...
This Ummah will Divide into 73 Sects

This Ummah will Divide into 73 Sects

Imām al-Barbahārī (V died 329 AH) stated: “Know that Allah’s Messenger (H) said: “My ummah will divide into 73 sects, all of them will be in the Fire except for one, and that is the Jamā’ah.” It was said,“And who are they, O Allah’s Messenger?” He responded, “That...