Ulowammalo

Mwa zinthu zomwe zikusiyanitsa kwambiri pakati pa Qur’an ndi Baibulo ndi malamulo a mkazi pa chosiyidwa cha omwalira. Malinga ndi Baibulo, zafotokozedwa mosapsatira ndi Rabbi Epstein kuti: “Chikhalidwe chosasunthika komanso chamuyaya kuyambira pachiyambi...
Ulowammalo Pa Chuma Chotsala

Ulowammalo Pa Chuma Chotsala

بسم الله الرحمن الرحيم Kugawa Chuma Chosiyidwa Malinga ndi Qur’an Yolemekezeka Munthu akamwalira nkusiya chuma, Asilamu akuyemera kugawa chumacho moyenera ndi abale ake omwe wasiya omwalirayo. Nzomvetsa chisoni masiku ano munthu ali ndi makolo ake, azibale ake,...