Oyenera Kupanga Da’wah

Anthu ena amaganiza kuti Da’wah (kuitanira kwa Allah) palibe yemwe angapange kupatula ma ulamaa okhaokha, ndipo omwe akuphunzira kwa ma Ulamaawo sakukakamizidwa kupanga Da’wah. Mutithandiza bwanji pa zimenezi?    Sikuti ndi maganizo chabe, koma ndizoona....
Kukhulupirika pa Maphunziro

Kukhulupirika pa Maphunziro

Kukhulupirika Pa Maphunziro a Chisilamu الإخلاص في طلب العلم Taonani kukhulupirika komwe kunali ndi ma Imaam amene Allah Subhaanah wa Ta’ala anawalandira ntchito zawo pa dziko la pansi ndi kumwamba: Ndingokupatsani chitsanzo cha Imaam mmodzi, Imaam Al...