Hijaab

Pomaliza, tiyeni tiwone zomwe zimawonekera poyera kumaiko a Kumadzulo kuti ndi chizindikiro chachikulu cha kuponderezedwa kwa akazi; chophimba kapena chivundikiro cha mutu. Kodi ndi zoona kuti mu Chiyuda ndi Chikhristu mulibe lamulo la kuziphimba kwa amayi? Kuti...

Top Excuses Some Sisters Use For Not Wearing The Hijab

Excuse 1: “I will wear it when Allah guides me” Are you serious? Hasn’t He already guided you by sending His Noble Qur’an and making you a Muslim? Excuse 2: “I am still young I will wear when I get older”How can you guarantee your own life until...
Mpango wa Kumutu si Hijab

Mpango wa Kumutu si Hijab

Mzimayi ndi okakamizidwa (Faradh) kubisa thupi lonse kupatula nkhope yake ndi manja ake. Ili ndi lamulo la Chisilamu lomwe mzimai wa Chisilamu akuyenera kutsatira ndipo palibe kupatula. Ena amanena kuti hijab ndi choice (kuisanklha kwawo)..ayi ndithu, kuteroko...
Mkazi Kuvala Buluku

Mkazi Kuvala Buluku

“Ndi zoletsedwa mu Chisilamu mkazi kuvala buluku (thalauza) lothina ndikuonetsa mmene thupi lake liliri. Ndipo chilango chake ndi choopsa zedi chifukwa mchitidwe umenewu umafalitsa machimo pa dziko.” Darul Iftail Misriy Allah anaika ndondomeko ya momwe...