Mapata Atatu

Mapata Atatu

Mapata Atatu Omwe Munthu Akuyenera Kuwadziwa Buku Lotanthauziridwa Mchichewa, kuchokera mu Buku la  Thalaathatul Usool wa Adillatuhaa, lolembedwa ndi Muhammad bun Abdul Wahab bun Sulaymaan Al Tamimiy Zindikira – akumvere chisoni Allah – kuti tikuyenera...