Kupereka Fatwa Pazinthu Zosachitika

Mafunso omwe timafunsa pa za deen timafuna kudziwa kuti kodi deen yathu tiyendetse bwanji. Timafuna kudziwa kuti kodi ibaada tingachite bwanji, nanga chikhulupiliro chathu tingachisamale bwanji. Kudzera mu kufuna kudziwa zinthu momwemo, ambiri tili ndi chizolowezi...

Oyenera Kupanga Da’wah

Anthu ena amaganiza kuti Da’wah (kuitanira kwa Allah) palibe yemwe angapange kupatula ma ulamaa okhaokha, ndipo omwe akuphunzira kwa ma Ulamaawo sakukakamizidwa kupanga Da’wah. Mutithandiza bwanji pa zimenezi?    Sikuti ndi maganizo chabe, koma ndizoona....
Bwalo la Fataawa

Bwalo la Fataawa

Kutulutsa zinthu za mu Mzikiti Sizololedwa kutulutsa zinthu za mu mzikiti kukadzigwiritsira ntchito malo ena osakhala munzikiti momwemo. Kubwereka mkeka, kapena Qur’an kaya mabuku aliwonse komanso china chirichonse chomwe chinaikidwa mu mzikiti kuti...
Kuopsa kwa Kumpanga Msilamu Kaafir Popanda Umboni

Kuopsa kwa Kumpanga Msilamu Kaafir Popanda Umboni

 الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية #ص٨٢-٨٥ Fatawa Al Shar’iyya fil Qadhaayal ‘Asriya Page 82-85 “Kumuchita munthu kaafir yemwe ali osayenera kumuchita kaafir sizololedwa. Amene akuyenera kumuchita kaafir ndi amene ali oyenera kumuchita kaafir. Amene...