Nkhani ya Mneneri Nooh (Noah) mtendere ukhale pa iye

Nkhani ya Mneneri Nooh (Noah) mtendere ukhale pa iye

Olemba: Sheikh Qullab T Jim Mneneri Nuhu (Nowa) ndi Mneneri wachiwiri kutumizidwa padziko lapansi pambuyo pa Mneneri Adam mwa Aneneri onse omwe Allah anawatumiza kwa anthu ndi cholinga chowawongelera ku njira yowongoka powayitanira iwo ku umodzi wa Mulungu (Tauhid),...