Chiwerewere

Chiwerewere ndi tchimo muzipembedzo zonse. Baibulo linaika chilango cha imfa kwa wachiwerewere wamwamuna ndi wamkazi (Levitiko 20:10). Chisilamu chimalanganso chimodzimodzi wachiwerewere wa mwamuna ndi wamkazi (24: 2). Komatu ngakhale zili choncho, tanthauzo la...