786…??

786…??

Ambiri mwa ife timakhala tikufunafuna barakah (madalitso) kuchikera mu nambala ya 786 poilemba pamayambiliro pa ma kalata, nkhani, pa grocery komanso malo ambiri. Ena mwaife timailemba nambalayi pa china chane ndikuchikoleka pa galimoto kuti itetezedwe ku ngozi. Ena...