Oyenera Kupereka Zakaat

Oyenera Kupereka Zakaat

(Olemba: Ibn Muwahhid) 1. Anthu omwe ali oyenela kupeleka Zakaat 2. Anthu omwe akuyenela kulandila Zakaat. Monga tinafotokozera pa tanthauzo pa Zakaat lija (mutha kuona gawo loyambilira) zinaonetselatu kuti si munthu aliyense amene angapeleke zakaat ayi. Zakaat ndi...
Kuipa kwa Kusapereka Zakaat

Kuipa kwa Kusapereka Zakaat

(Olemba: Ibn Muwahhid) Mavuto omwe alipo kwa munthu yemwe sapereka zakaat, komanso wina mwa maubwino omwe alipo popereka zakaat Monga mmene tamveramo, zikuonekeratu kuti kumbali ya chuma anthu tagawanikana pawiri: 1. Anthu opeleka 2. Anthu osapeleka. Pali mau a...
Zakaat mu Chisilamu

Zakaat mu Chisilamu

3. Position (status) ya Zakaat mu chisilamu Kodi Zakaat ili ndi gawo lanji mu Chisilamu? Kodi munthu ukapeleka Zakaat uzidzinva kuti wakwaniritsa gawo lanji? nanga ukasiya udziti waphwanya lamulo lanji? Kumbukirani kuti tinanena kuti Asilamu ena samapeleka Zakaat...
Zakaat ndi Chani

Zakaat ndi Chani

Kuyamikidwa ndi kwa Allah ndipo mtendere ndi madalitso zikhale pa Mtumiki wathu Muhammad salla Allah alaih wasallam,,,amma ba’d Mukuona kwanga ndapeza kuti chiwelengero cha Asilamu ambiri sakumapereka Zakaat kuno ku Malawi. Ndipo izi sichifukwa choti anthuwo...
Zakaatul Fitr And Its Obligations

Zakaatul Fitr And Its Obligations

Zakat Al-Fitr is an individual obligation upon every Muslim who can afford it, prescribed by the Sharee‘ah (Islamic legislation) based on the texts of the Quran and Sunnah (Prophetic tradition), and scholarly consensus. It was ordained, along with fasting, in the...