Al Bayyinah – Tiwadziwe ma Shia

Kutamandidwa konse ndi kwa Allaah, Wapamwambamwamba, Yemwe alibe wothandizana naye mu Ufumu Wake, Yemwe ali m’Modzi, Yemwe ali Wakutha kuchita chili chonse ndipo kwa Iye ndi komwe kuli Chiongoko. Mtendere ndi madalitso zipite kwa Mtumiki Muhammad (ﷺ), aku banja ake...

Ahlu Bayt…

HUSAIN .. MADAD YA HUSAIN .. YA HUSAIN !! Nchifukwa chani ma Shia amatamanda ndi kulemekeza Husain (رضي الله عنه) yekha ndi kusiya ana ena onse a Ali (رضي الله عنه)? Kodi munayamba mwadzifunsapo funso limeneli? Nanga nkhani imeneyi inayamba yakudabwitsanipo?...
Ahlu Bayt…?

Ahlu Bayt…?

HUSSEIN .. MADAD YA HUSSEIN .. YA HUSSEIN !! Nchifukwa chani ma Shia amatamanda ndi kulemekeza Hussein (رضي الله عنه)  yekha ndi kusiya ana ena onse a Ali (رضي الله عنه)? Kodi munayamba mwazifunsapo funso limeneli? Nanga nkhani imeneyi inayamba yakudabwitsanipo?...