Malamulo Ochititsa kuti Munthu Asale

 

– Chisilamu:

Yemwe sali Msilamu sanalamulidwe kusala

– Nzeru:

Wamisala sanalamulidwe kusala

– Kutha Msinkhu:

Mwana wamng’ono sanalamulidwe, koma ngati angakwanitse kusala alamulidwe kutero kuti azizolowera

– Kutha kusala:

Sanalamulidwe omwe sangakwanitse, monga nkhalamba zina. Odwala sanalamulidwe.

– Kukhanzikika:

Wapaulendo sanalamulidwe

Malamulo Ochititsa Kuti Kusala Kukhale Kovomerezeka

– Chisilamu

– Kusiya kwa haidh ndi nifaas

– Kukhala ndi nzeru

– Kukhala ndi chitsimikizo usiku

Ma sunnah a kusala

– Kudya chakudwa cha kum’bandakucha (Suhoor )

– Kuchedwetsa dakwi (kudya kumapeto kwa nthawi)

– Kufulumizitsa kumasula

– Kuchulukitsa kupanga ibaada yosiyanasiyana monga kuwerenga Qur’an, kupanga ma dhikr, kupemphera usiku, kuswali ma sunan rawaatib (ma sunna akumayambiliro ndi pambuyo pa swalat), kupereka swadaqa, kudzipereka pa kuchita zabwino.

– Kusamala lirime popewa kuchulutsa zoyankhula, komanso kupewa kuyankhula zoipa monga bodza, miseche, kutukwana ndi zoipa zina.

– Kumasula ndi tende kapena madzi

– Kupanga dua pakumasula, chifukwa dua yomwe imanenedwa pakumasula simakanidwa ndi zina zotero

 Haraam (zoletsedwa) pa Swawm

– Kunama

– Miseche

– Kunyozana

– Kuchita zosokoneza

– Kupereka mavuto kwa ena

ndi zina zotero

 Makrooh (zonyansa) pa Swawm

– Kusungira malovu ndikumeza

– Kupyola pochukucha mkamwa ndi mphuno (mpaka madzi kugwera mmimba) ndi zina zotero

 Zomwe zimaononga swawm

– Kudya ndi kumwa masana

– Kugonana masana

– Haidh ndi nifaas

– Kutuluka Chisilamu

– Zinthu zomwe zimadalira kudya ndi kumwa

– Kulowa chinthu mmimba kudzera mkamwa kapena mphuno

– Kutsanza mwadala

– Hijaama (cupping)

– Kukaikira pa niyya

 Zomwe siziononga swawm

– Kusazindikira za malamulo a swawm

– Kudya kapena kumwa chifukwa cha kuiwala

– Kuchitika chinthu pmosafuna monga Ihtilaam

– Kukakamizidwa (kuwopsezedwa) kuchita chinthu chomasulitsa

 Ololedwa kumasula

– Odwala

– Wapaulendo

– Wa haidh ndi nifaas

– Nkhalamba yaimuna ndi yaikazi

– Oyembekezera komanso oyamwitsa ngati awopera moyo wawo kapena moyo wa mwana

– Kumasula ndicholinga chokonzekera jihaad

– Kumasula ndicholinga chofuna kupulumutsa munthu