أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين رب كل شيئ ومالكه وسع كل شيئ علما، والصلاة والسلام على سيد صاحب الشرف من المرسلين وآله وأصحابه وتابعيه وجميع من اهتدى بهديه إلى يوم الحشر أما بعد
يقول الله تعالى
وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً – الإسراء 32 
وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ – الأنعام 151
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ- النور 2
وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً  – الفرقان 68- 70
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. (متفق عليه
Ulaliki watalika kwambiri? mverani pa audio (whatsApp +265 998 314 778)
Kodi kugona ndi mkazi wa chibwenzi mu usiku wa mwezi wa Ramadhan, pali vuto?
Nanga munthu unakwatira koma sunapange nikaah, kodi mwezi wa Ramadhan ndi zololedwa kusala?
Kodi ndizololedwa kugonana ndi chibwenzi usiku popeza ukusala  masana.?
“Kugona ndi mkazi wa chibwenzi ndi zinaa/chigololo”
“Kugona ndi mkazi oti sunapange naye nikaah ndi zinaa/chigololo.”
“Ndipo pa ziwirizi palibe kusiyana komanso palibe chomwe chili cholemekezeka pamaso pa Allah kuposa chinzake, ngakhakle zitatiwonekera choncho ifeyo”
Munthu yemwe akusala mwezi wa Ramadhan, akamasula madzulo ndikupanga tchimo la chigololo kapena machimo a mitundu ina, adziwe kuti akuichepetsa deen ya Chisilamu yonse.
Ndizomvetsa chisoni chaka chirichonse mafunso omwe amachuluka daily tikangolowa mwezi wa Ramadhan, ndi okhunza za chiwerewere, Ndipo tikaonesetsa mafunso onsewo, tipeza akuchokera poti anthu anachipanga chiwerewere kukhala halaal … ukafika mwezi wa Ramadhan ndiye amakhala akukaikira kuti kodi ndi halalinso mu Ramadhan? Nchifukwa chake amangothamangira pa facebook ndi whatsapp kuti apeze fatwa. Tsoka ndilo ma anthu omwe amapezeka amayankha mopanda manthu kuti eya kuchita chiwerewere usiku wa Ramadhan palibe vuto bola ukusala masana! Subaana Allah! Ena pamafika polalikira kuti mwamuna yemwe akukhala ndi mkazi oti sanapange naye nikaah mwezi wa Ramadhan ukafika, asamagone naye bed limodzi, komanso asamamuphikire chakudya, poti sanapange nikaah. 
Kodi malamulo amenewa mukuwatenga kuti? Kod si Allah Ta’la amene analetsa kuchiwandikira chiwerewere? inu ndiye mukuloleza kuchiwandikira mpaka kuchichita? Kuchichitanso mmwezi wa Ramadhan! Ma fatwa amenewa mukuwatenga sharia yake iti? Mmalo moti mumuwunikire munthuyo kuti kugonanako asiye asadzachite ngakhale myezi yosakhala ya Ramadhan, inu mukuti akhonza kumachita poti swawm yake sionongeka?
Awa ndi Asilamu omwe akuchiphweketsa Chisilamu, akumalalikira kuti الدين يسر nkumapinda tanthauzo la hadith polimbikitsa achinyamata kuchita za chisembwere mosaopa Allah. Kodi nanga chaka chirichonse mwezi wa Ramadhan ukangoyamba kuyambira usiku wa pa 1 mafunso awa amabwera chifukwa chani?
  • Assalam alaikum, abale anzanga mchipembedzo, ndili ndi funso, kodi ndi zololedwa kukhala malo amodzi mumwezi wa Ramadhan ndi mkazi oti sunapange naye nikaah?
  • Assalam alaikum .. ndili ndifunso, kodi kugona ndi mkazi woti sunapange naye nikaah mwezi uno wa Ramadhan swaum yako siipindula kanthu?
  • Assalam alaikum abale anzanga, kodi ndizotheka chibwenzi kuzemberana mmwezi uno?
  • Kodi guys munthu akasala ndikulandira hug kodi wamasula? nanga kumacheza ndi chibwenzi chako zimakhala bwanji?
  • Salaam alaikum. Kodi mmene unaonekera mwezi wa Ramadhan muja munthu ndikupanga chigololo kodi zimakhala bwanji akuluakulu ndithandizeni pls.
  • Kodi ndizololedwa mwezi wa Ramadhan chibwenzi chako kumadzakuphikira zakudya zomasulira kusala?
  • Assalam alaikum ma sheikh. Ndili ndi funso. Kodi enafe tikukhala tokha opanda wapambali ndiye zapezeka kuti ndadya dakwi usiku kwacha mmawa chifukwa chakukhalitsa osagonana ndi mkazi ukutulutsa, swawm yaonongeka kapena ungosamba?
Pamenepotu ndi pa facebook ndi whatsapp mafunso a week yoyambilira mu Ramadhan ya 1440! Koma chokhumudwitsa kwambiri nchoti mayankho a mafunso onsewa amazungulira pa yankho loti ndizololedwa kugonana ndi chibwenzi usiku bola ngati ukusala  masana! Awatu ndi aja omwe akungovala maina oti Sheikh, Mufti, Hafiz, nkumawasocheretsa anthu uku akudzisocheretsa okha! 
Kodi sanamve checاezo la Mtumiki salla Allah alaih wasallam loti:
“إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْقِ عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهّالاً، فسُئِلوا فأفتَوْا بغير علم فضلُّوا وأضلُّوا”
“Ndithu Allah samachotsa ‘ilm (kuzindikira za Deen), kuchotsa kwenikweni kuchokera mwa akapolo ake (pambuyo poti awapatsa kuzindikirako), koma amachotsa ‘ilm pochotsa mizimu ya ma Ulamaa (‘ilm ya ma Sheikh odalirika imapitira limodzi ndi imfa pamene Allah atenga mizimu yawo). Ndipo pamene ophunzira atha onse, (amatsala ambuli okhaokha ndipo anthu amawatenga ambuli kukhala owatsogolera (pa za Deen); akafunsidwa amangoyankha zammutu nkumawasocheretsa anthu komanso kudzisocheretsa okha.”
Ma fatuwa ake ndi amenewa omwe akuchititsa lero lino kuti chibwenzi chikhale halaal, kuchita kupanga display mma status a whatsapp, nkumatha nkhani pamenepo, akuti amve pain,,,amve pain ndani poti ozindikirawo zimangowamvetsa chisoni poganizira chilango chomwe Allah akukusungira pa kudzionetsera kwako poyera kuti uli mu relationship ya haraam. Inde ndikutero, chifukwa pa statusipo kumakhala kusefukira kwa zomwe amachita kuseri kwa anthu mokometseredwa ndi shytwaan … chodabwitsa nchoti mwezi uno ukangolowa mpameneno onse azibwenzi za haraam amavumbuluka poyera mopandanso manyazi, nkumafunsa pa public kuti kodi kugona ndi chibwenzi usiku wa Ramadhan pali vuto? Chimene chikukupatsa kusiyanitsa ndi chani poti mbuyo monsemu before Ramadhan wakhala ukuchita zomwezo? ngati anakuuza sheikhwo kuti chibwenzi ndi halaal ndiye chikhala haraam mu Ramadhan mokha chifukwa chani? 
Tsopano tikabwelera ku mafunso onse aja komanso ena ambiri ofanana ndi amenewa omwe pakali panopa akufunsidwabe mobwerezabwereza mpaka Ramadhan adzathe, akufuna kudziwa chinthu chimodzi: Kodi ndizololedwa kugona ndi mkazi yemwe sunapange naye nikaah? Ndiye mmene ndanenera kale ena anayankha kale kuti ndizololedwa kugonana ndi chibwenzi usiku bola ngati ukusala  masana.
Ndiye anandisangalatsa mmodzi yemwe analemba kuti “Apa ndaona chifukwa chimene Chisilamu chimakakamizira maphunziro. Umbuli ndi deen siziyenderana. Ngati ukufuna zikuyendere kungosaka maphunziro basi.”  Pamenepo ofunsa ndi oyankha onsewo akufunika afunefune maphunziro.
Allah atipatse kuzindikira ndi kuopa pa maphunziro athu.
Ndisanapitilire, ndikupempheni ma brothers ndi ma sisters omwe za deenizi simunaphunzire kanthawi kena kake komwe munaika kuti ndi kanthawi kophunzira kwinaku ayi, ndiye poti kanthawiko kanakudutsani ndipo panopa mumafuna mutadziwa zambiri, nthawi yanu yomwe munaika inatha koma ya maphunziro idakalipo so long as muli moyo; mupeze njira yabwino yophunzilra malamulo a deen yanu, osathamangira kufunsa mafunso a sensitive ngati awa pa social media. Pezani maphunziro a malamulo a deen kuchokera kwa yemwe mukumudziwa deen yake, mukumudziwa kuti ndi ozindikira, komanso ali mu aqeeda yabwino osati ofalitsa bid’ah. Osatinso kungoponya funso pa facebook pomwe simukudziwa yemwe ayankhe. Pa facebook amatha kukuyankhani ma kaafir inu nkumaphuzira deen yanu kuchokera kwa makafir poti mwangoona ataika dzina la Chisilamu, profile ya Chisilamu, zolemba zake za Chisilamu, ndipo mukaponya funso, ngakhale ayankhe zodabwitsa inu simudabwa poti mukutengera zomwe mukudziona pa profile. Dziwani kuti ma kafir ambiri akujoina ma group a Chisilamu ndikusintha ma identity awo ncholinga chofuna kukusocheretsani. Iwo akudziwa kuti Chisilamu popanda kuchiphunzira palibe chomwe Msilamu angaphulemo, komanso akudziwa kuti Asilamu ku Malawi ndi ambiri koma sanaphunzire deen yawo … choncho amapezera mpata pamenepo, inu chikhalireni ndwii pa screen ya phone kutsatira ma fatwa a makafir mumdima kumangoti apa deen ikuyenda. 
Ndimamva chisoni kwambiri makafir owonekera maina awo akuloledwa kulowa mmagroup a Chisilamu ndikumayankha mafunso a Chisilamu monyoza, Asilamu kumangosekelera ena kumawabwezera kutukwanako. Ma admin mukayankha mukapanda kusintha.Wopani tsiku lomwe Allah adzakufotokozerani zomwe mukuchita panopa, monga mmene wakuletserani mu Surah Al An’aam 108:
وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ
“Ndipo usawatukwane amene akupembedza (mafano) kusiya Mulungu, kuopera kuti angamtukwane Mulungu mwamwano popanda kuzindikira. Motero tawakometsera anthu onse zochita zawo. Potsiriza adzabwelera kwa Mbuye wawo, choncho, Iye adzawauza zonse zomwe adali kuchita.”
 
KODI NANGA KWENIKWENI CHISILAMU CHIKUTINJI PA MUNTHU YEMWE AKUSALA MASANA NDIKUMACHITA ZINAA – CHIGOLOLO –  AKAMASULA MADZULO? KODI SWAWM YAKE IWONONGEKA?
Ndithu mafunso ngati awa, ofunsayo ngati amakhala ali serious pofunsapo, ngakhale atakhala kuti akufunsa kwa ozindikira, mudziwe kuti ali mu limodzi mwa magulu awa:
  • Gulu lonyoza komanso kuchitira chipongwe Chipembedzo cha Allah ndi malamulo ake.
  • Kapena ndi mbuli palibe chirichonse chomwe akudziwa (tikamati mbuli tikutanthauza munthu yemwe sanaphunzire ndipo safuna kuphunzira koma akupanga zinthu mwaumbuli pomwe akudziwa kuti iye ndi mbuli…gulu la aja amati akafuna kuyankhula nkumati ineyo sinnaphunzire… ineyo ndi mbuli pa deen … ife ndiye ndi umbuli wathuwu tingotsatira…inuyo ndiye  munaphunzira ife ndi umbuli wathuwu…). Achimwene kumeneko sikuyankhula kochenjera, zibitseni pofunafuna maphunziro a deen Allah adzakubisirani machimo omwe munachita muli mu umbuli aja, musataye nthawi yanu ndikulimbana ndi omwe anapereka nthawi yawo komanso mbali yamboyo wawo pofunafuna maphunziro…munyoza ma sheikh mpaka liti .. mudzilengezetsa umbului wanu mpaka liti?.
Msilamu aliyense amadziwa, ngati pali yemwe sadziwa, adziwe kuti munthu yemwe akuchita chigololo mmwezi wa Ramadhan ngakhale myezi ina yonse pa chaka, wasala ngakhale sanasale, amakhala kuti akuchita tchimo lalikulu komanso loopsa kwambiri. Allah Ta’la analetsa zimenezi ponena kuti 
وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً – الإسراء 32 
“Ndipo musachiyandikire chiwerewere; ndithu, (icho) ndi uve (chonyansa chachikulu), ndiponso ndi njira yoipa.”
Allah Ta’la analetsa kuchiwandikira chigololo kwa akapolo ake; akapolo a Allah ndi anthu omwe akhulupilira mwa Iye, monganso mmene Mtumiki salla Allah alaih wasallam ananenera kuti
(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. (متفق عليه
“Ochita chigololo sangachite kumachita panthawi yomwe akuchitayo ali okhulupilira”
Tangoganizani, inu mumatha kuona zinthu zonyansa, kufila kuti mchitidwe wakutiwakuti ndiwonyansa,,,ndiye ngati Allah wachitchula chinthu kuti ndi chonyansa, choipa, kodi kunyansa kwake mukuganiza kuti kungakhale kotani? Zimenezitu analetsa nthawi iriyonse osati mu Ramadhan mokha, kodi nanga mmene Allah waulemekezera mwezi umenewu, mukuganiza kuti kuipa kwa kugonana kungakhale koopsa motani? 
Uwu ndi mwezi womwe mukupezekamo ibaada yomwe simapezeka mmyezi ina yonse monga kupemphera usiku (tarweh), muli usiku wolemekezeka kuposa zaka 1000 (Laylatul Qadr), komanso ndi mwezi womwe Qur’an inatsika, ndi mwezi wofunika munthu asaluze imaan yake ndi ntchito zake zabwino, kuti athe kukhala myezi ina yonse mozolowera.
Ramadhan ndi mwezi wolemekezeka womwe munthu aliyense akuyenera kukhala busy ndi kupikisana pogwira ntchito zabwino monga kusala, kupemphera usiku ndi usana, kuwerenga Qur’an, kupereka chopereka, kukhala nawo pamene maphunziro a deen akuchitika, ndi zina zotero. Koma kusiya zonsezo ndikuyamba kuganizira za kugonana, zikuonetseratu kuti munthuwe wangolowa mmwezi wa Ramadhan koma kusala kwako sikukukuletsa zoipa. Dziwani kuti mwezi wa Ramadhan ndi wolemekezeka, Allah Ta’la anaupatula mwezi umenewu kuti ndithu iye amakhala nawo tcheru kwambiri poti munthu amachita ibaada yake yonse chifukwa cha iye, amasiya kudya chifukwa cha Iye, amasiya kumwa chifukwa cha Iye, amasiya chilakolako chifukwa cha Iye.
Tidziwe kuti tchimo limakula malinga ndi nyengo kapena malo, chimodzimodzi mmene malipiro amakulira malinga ndi malo kapena nthawi. Tchimo limene limakhala lochepa mmyezi ina yonse, mmwezi wa Ramadhan limakhala lalikulu kwambiri, komanso thawaab zomwe zimakhala zochepa myezi ina yonse, mu Ramadhan zimakhala zochuluka zedi. Chimodzimodzi yemwe wachimwira kapena kuchitira zabwino ali malo olemekezeka. 
Sheikh musapange تسهيل kuopsa kwa chiwerewere kumachita Allah wapanga تشديد, Iye anakalipa ndipo anaika chilango cha padziko pano kuti yemwe wachita akwapulidwe zikoti 100 mwamphamvu, momuyalutsa pagulu komanso mopanda kumuchitira chisoni. Zimenezitu kusonyeza kuipisitsa kwa mchitidwewu. Tsopano malinga ndi dziko mmene likuyendera, tadzisiya zonse zija tati sitingakwanitse, ndiye mmalo molimbikitsa anthu kuti apewe kuchita chigololo tikuwalimbikitsanso, ndikumaikira kumbuyo omwe amanena kuti chilango cha Allah chija ndi oppression of the human rights! Uwopserenji moto womwe tikudzipalira ma Sheikh?
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- النور 2
“Mkazi wachiwerewere ndi mwamuna wachiwerewere aliyense wa iwo mkwapuleni zikoti zana limodzi (100). Musagwidwe chisoni ndi iwo pa chipembedzo (malamulo) cha Mulungu, ngati inu mukukhulupiriradi mwa Mulungu ndi tsiku la chimaliziro. Ndipo gulu la Asilamu lionerere chilango cha iwo.” 
Wina ndiye abwere nkumuuza munthu kuti palibe vuto kuchita chigololo usiku wa Ramadhan??? Mukuidziwa hukum imene mwamunamizira Allah pamenepo? Allah analetseratu kuchita ngakhale kuchiwandikira chiwerewere (haraam), inu ndiye mukubweretsa kuloleza (jaaiz/ mubaah)?? Mmalo mowasonyeza njira ya chikhululuko mukuwathinyizira mmatope a machimo?? Muopeni Allah pakuyankhula kwanu komanso pakupereka fatwa zanu.
Asilamu tili ndi mwayi kuti tchimo lingakule chotani, koma kuzera mu Chifundo cha Allah Tabaaraka wa Ta’la, khomo la Tawbah ndilotsekuka nthawi zonse, ndipo Allah ndi okhululuka wachifundo, amayankha tawbah ya kapolo wake ngati wamupitira. Sangalalani kuti ndinu akapolo a Allah ndipo samalani ukapolo wanu kuti musatengedwe kukhala akapolo a shaytwaan.
أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ – التوبة104
“Kodi sadziwa kuti Mulungu amalandira kulapa kwa akapolo ake, ndi kulandira sadaka, Ndikuti Mulungu ndi Mwini kulandira kulapa mochuluka ndiponso Wachisoni?” 
 
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً –  يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً – إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً – الفرقان70 – 68-
“Ndi omwe sapembedza milungu ina poiphatikiza ndi Mulungu, ndiponso saapha munthu yemwe Mulungu adaletsa kumupha kupatula pakakhala choonadi … ndiponso saachita chigololo. Ndipo amene achite zimenezi, apeza masautso (pompano padziko lapansi). Chilango chidzawonjezeredwa kwa iye Tsiku la Qiyama, ndipo adzakhala mchilango muyaya uku ali wonyozeka; kupatula amene walapa, naakhulupilira, ndikuchita ntchito yabwino. Tsono iwowo, Mulungu adzawasinthira zoipa zawo kukhala zabwino. Ndipo Mulungu ali Wokhululuka kwambiri, Wachisoni,
 
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى – طه 82
“Ndipo ndithu, Ine ndi Wokhululuka kwambiri Kwa amene walapa ndi kukhulupirira Ndikuchita ntchito zabwino
M’bale wanga, kumbukira kuti kumayambiliro kuja ndatchula za kulengezetsa pa public tchimo la chigololo lomwe umachita..kulengezetsakutu kuli mnjira ziwiri; directly or indirectly. Umatha kulengeza kwa anzako monyadira kuti dzulo ndagona ndi chibwenzi changa, (directly), umatha kuika zithunzi za chibwenzicho nkumatha mau pamenepo (indirectly)…zonsezo ndi machimo akayakaya.
Ngati uli ndi mwamuna yemwe ukuyembekezera kukwatirana naye koma mukudikira, dikiranani munjira ya Chisilamu, osati kuyendera limodzi, kukhalira limodzi mma beach, mma restaurant nkumajambulitsa ndikumaponya mma status, zimenezotu zimangoonetseratu kuyaluka kwako komanso kuti chikondi chanu chikuyendetsedwa ndi shaytwaan poti mukuchita zosemphana ndi malamulo a Allah subhaanah wa Taala. Ndi osazindikira za kuopsa kwa zomwe mukuchitazo omwe amakuomberani mmanja inu nkumamva kukoma kumtimako,,,shaytwaan ntchito yake ndikukometsa zimachimo, adzithiramo zokhala ngati sugar koma kwa Allah ndi tsabola ameneyo. Chitani nikaah ndipo mudzinyadira za halaal osati za haraamuzo zimatonyansa. 
Poyankha izi ndiye mumati mm life is too short,,, ndiye podziwa kuti life is too short, mmalo mogwiritsa ntchito kanthawi kochepako popanga tawbah ku zomwe mwachimwa mbuyomu, mukupitiriza kunjoya ndi tizibwenzito nkumati mmm it’s too early to repent, let’s enjoy tidzapanga tawbah polowa m’banja Allah adzatikhululukira … you are painting your own sit in hellfire my sister n my brother. 
Dziwani kuti kuchimwa ukudziwa kuti amenewa ndi machimo nkumangoti ndidzalapabe, Allah Ta’la anakusambirani mmanja kale kuti sangalandire zimenezo:  
إِنَّمَا التوبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَـئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً – النساء17
“Ndithudi kulapa kovomerezeka ndi Mulungu ndikwa omwe amachita zoipa mwaumbuli kenako nkulapa mwachangu. Amenewo ndiomwe Mulungu amawalandira kulapa kwawo. Ndipo Mulungu Ngodziwa kwambiri Ngwanzeru zakuya.”
 
Ngati wazindikira kuti zomwe ukuchitazo ndi za haraam, ngati wazindikira kuti zaka 10 mbuyomu wakhala ukuchiyandikira chiwerewere (wakhala ukuchita zambiri zomwe zingakupititse kuchiwerewere), komanso ngati unagonanapo mobisala kuwabisala anthu mu room yotseka; anthuwo sanakuonedi inde, koma diso la Allah sungalibisale, anakuona ndipo amakuonabe, Angelo ake amakulembera nyansi zomwe ukuchitazo kufikira
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ – فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ – الطارق 9-10
“Tsiku limene zobitsika zonse zidzaonekera poyera. Munthu sadzakhala ndi mphamvu (tsiku limenelo zodzitetezera iye mwini) ndiponso sadzakhala ndi mtetezi”
 … choncho mupemphe Allah Ta’la akubise kwa anthu, asakuyalutse .. pempha chikhululuko pomutsimikizira kuti sudzabwerezanso, ndipo ubweretsepo ntchito zabwino kuti zifafanize mchitidwe wonyansawo. Mtumiki Muhammad salla Allah alaih wasallam anati:
اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عز وجل عنها ، فمن ألمّ بشيء منها فليستتر بستر الله عز وجل وليتب إلى الله
“Zitalikireni nyansi izi zomwe Allah anakuletsani, ndipo yemwe wapezeka nazo aakuyenera kubisala kwa Allah Azza wa Jalla ndikupanga tawbah”
Dziwa kuti ngati Allah angakulole tawbah yako nkukubisa padziko lino lapansi kuti anthu asakudziwe zomwe unali kuchita, adzakubisiranso zimenezo tsiku la Qiyama. Izi ndi momwe akunenera Mtumiki salla Allah alaih wasallah:
 لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة
“Allah samamubisira kapolo wake pa dunia pokha koma adzamubisiranso tsiku la Qiyaamah”
Choncho muwopeni Allah
وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ – آل عمران133
“Ndipo chimkereni mwachangu chikhululuko cha Mbuye wanu (kupyolera mzochita zanu zabwino), ndi Munda (wake) umene kutambasuka kwake (mulifupi) kuli ngati kumwamba ndi pansi, womwe wakonzedwa kuti ukhale wa oopa Mulungu.”
M’bale wanga, sintha zochitika mmoyo wako. Nthawi zonse udzikhala ukuyankhula ndi Mbuye wako, kukacha uzidziwelengera wekha kuti kodi usikuwu ndachita chani chomusangalatsa Mbuye wanga … kukada, kodi ndachita chani masanawu chomusangalatsa Mbuye wanga. Ngati ungapeze kadontho katchimo muzomwe wachitazo, fulumira kulapa ndipo usachedwetse; mmenemotu ndi mmene ungamutangwanitsire Mngelo wolemba ntchito zako zabwino, ndipo wolemba zoipa cholembera chake ink auma chifukwa chosowa zolemba.
Aliyense yemwe akudziwa kuti wakhala akuchita tchimo limeneli komanso machimo ena onse nthawi yambuyomu ngakhale mwezi uno wa Ramadhan, asamvere izo zomwe akuyankhula anthu osokoneza zoti palibe vuto olo kumachita chigololo! Palibe vuto kwa shytwaan! Inu zitayeni zimenezo ndipo fulumirani mupange tawbah kwa Allah Ta’la kuti akukhululukireni, pemphani kuti akubiseni. Usalengeze tchimo lako directly or indirectly .. chulukitsa ntchito zabwino monga kuswali kupereka ma swadaqa, kupanga ma adhkaar, istighfaar ndi zina zonse. Zimenezotu ndizo njira zolandiliridwa tawbah. Ndipo upewe kuchedwetsa tawbah ponamizidwa ndi kukoma kwa tchimo kuti udzapangabe mawa! Allah Ta’la sadikira munthu ndipo kumbukira kuti nthawi yomwe ukuyiseweretsayo ndi ya Allah yemwe ukumuchimwirayo … akakwiya ndikukudinda chidindo choti sadzakulandira tawba yako usaganize kuti lidzafika tsiku lomwe adzasinthe nkukulandira ,,, ndipo kokafikira kwako ndi kumoto komwe sukatuluka mpaka kale, kulibe kupuma, kumwalira kapena kuziziritsidwa. 
Mnyamata, mtsikana, ngati ukuona kuti thupi lako silikutheka kulipanga control, kwatira, panga nikaah yomwe ingatheke 5 minutes yokha koma moyo wako wonse udzakhala ukusangalala ndikumalipidwanso zabwino, ndipo Allah asangalala nawe.
Ndikupempha Allah atilandire tawba zathu, atikhululukire ndikutichotsera machimo athu omwe takhala tikupanga mbuyomu komanso omwe timaganiza kuti tyipanger kutsogolo.
Allah atipatse madalitso amwezi umenewu, atilandire ibaada yathu ndikutitulutsa mwezi umenewu tili opitiriza kuchita zabwino ndikudziletsa zoipa.
Mverani Ulalikiwu pa audio (whatsApp +265 998 314 778)