Ijtimaa’ ndi kusonkhana kwa Asilamu kumene kumakhonzedwa ndi mabungwe a Chisilamu mogwirizana ndi Asilamu.

Tikabwelera pachiyambi penipeni, tikupeza kuti ijtimaa’ inayamba ngati gawo limodzi lofunikra mu zochitika za Jamaat Tablighi padziko lonse, chifukwa “imathandiza miyoyo ya Asilamu ngakhalenso anthu ena omwe amapezeka pa kusonkhanako”.

ZOFUNIKA KUDZIWA

Dzina loyambilira linali Tablighi Ijtema (تبليغي اجتماع) Ndipo dzina lina ndi Aalmi Ijtema (عالم اجتماع) {ikakhala yokhonzedwa dziko lonse}
Ijtimaa’ inayambitsidwa mchaka cha 1949 motsogozedwa ndi Sheikh Muhammad Ilyas Al-Kandhlawi (yemwenso anayambitsa Jamaat Tablighi).

Omwe amayendetsa pa chaka ndi a Jamaat Tablighi, mabungwe komanso ma madrasa. Ijtimaa’ imeneyi imachitika masiku atatu pa chaka chirichonse malinga ndi mmene a TJ (Tablighi Jamaat) anakhonzera mu ndondomeko zawo. Ndipo imachitika kwambiri mmaiko aku Asia makamakama anzathu a Chimwenye, komanso maiko ena a Chisilamu.

Chiyambi chenicheni cha Ijtimaa’

Ijtima ndi mwambo umene unayambitsiwa ndi Sheikh wa ku India, Muhammad Ilyas Al Kandhlawi, ndipo anayamba ngati kagulu ka anthu ochepa omwe anali ozindikira, ndikumasonkhana mumzikiti.

Pa zaka zokwana 40, malo otchedwa ‘Tongi’ anali malo omwe anasankhidwa kuti Asilamu azisonkhana.

Ref:

Ijtema as a New Islamic Pilgrimage – Bulbul Siddiqi

The Biswa Ijtema – Nina Björkman

Biography of Maulana Iliyas – Maulana Abul Hasan Ali Nadvi

– Researches

Pomaliza, Ijtimaa’ simwambo wochokera mu Sunnah za Mtumiki salla Allah alaih wasallam, komanso si mtundu uliwonse wa mapemphero Mchisilamu.