Good Friday and Easter Monday

The Position of Islam and Muslims on GOOD FRIDAY AND EASTER (Holidays 2nd & 5th April, 2021) For those who love Isa (Jesus) son of Mary ‘Alaihima Ssalaam GOOD FRIDAY is a Christian holiday commemorating the ostensible crucifixion of Jesus and his death at...

What is Salafi

All praise is due to Allah alone, and peace and blessings be upon the Messenger, his family and his Companions.To proceed: “As-Salafiyyah” is an attachment or affiliation to the ‘Salaf’. And “The Salaf” are the Companions of the...
Anthu aku Moto Azikayankhula?

Anthu aku Moto Azikayankhula?

Olemba: Abu Shareef C Hanaqooqee Mu Qur’aan mulibe chikaiko komanso kutsutsana kwa ndime (ma aayah/ma verse), monga mmene ena amaganizira. Tisonkhanitsa ndime zimene anthu achikunja ngakhalenso Asilamu anzathu ena amakhala asakuwamvetsa, mpaka amafika...

Salafi

Salaf ndi liwu lomwe limatanthauza zinthu zomwe zidapita, za mbuyomu. Ndipo liwuli likamagwiritsidwa ntchito mchipembedzo cha Chisilamu limatanthauza  mibadwo ya anthu akale omwe anayambilira kugwiritsa ntchito Shariah. Tsopano mibadwo imeneyi kuyambira pa...
Kuimvesetsa Qur’an

Kuimvesetsa Qur’an

 بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahi Rrahmaani Rraheem يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا Oh, iwe mlongo wa Haarun! Bambo wako sadali munthu woipa, ngakhalenso mayi wako sadali wachiwerewere Surah Mariam (19:28) Nkhani yathu ikuchokera pa aayah imeneyi,...
Misconceptions: Conclusion

Misconceptions: Conclusion

They fabricated the Qur’anic verses to find faults and accuse Islam and the Glorious Qur’an that they promote violence, killing and terrorism. As we have seen, these are all fabrications, lies against Islam, Qur’an, Allah and His Messenger salla...