Kulemekeza Makolo

Kulemekeza Makolo

Kulemekeza makolo ndi umodzi mwa maudindo amene anaikidwa ndi zipembedzo zosiyanasiyana pa dziko lapansi kukhala ofunikira kwa munthu wina aliyense. Chislam chinalumikiza kulemekeza makolo pambuyo pa kupembedza Allah Mmodzi yekha popanda kuphatikiza ndi milungu ina....

Mzimai Kuzola Zonunkhira (Perfume)

Mtumiki salla Allah alaih wasallam analangidza Asilamu kuti likafika tsiku la Chisanu adzidzikongoletsa posamba,  kuwenga zikhadabo,  kusamalira tsitsi,  Kuala zovala zokongola, kudzola zonunkhiritsa ndi zina zotero. Swalat ya Jum’ah ndi fardh kwa Msilamu...

Kunyoza ma Sheikh

Munthu wina aliyense zimatengedwa zoyankhula zake kapena kusiyidwa, kupatula Mtumiki Muhammad salla Allah alaih wasallam, zoyankhula zake sitimayenera kudzisiya. Aalim wina aliyense ali ndi ilm yomwe ili ndi zoona komanso zabodza, zabwino komanso zolakwika. Choncho...

A Sheikh Refused Advice From His Students

Is it permissible for an Islamic teacher who has students (males & females) for him to inform his students that he does not want any advises? It could be that what led this teacher to say such a thing is the misconduct of some students who advised him in an...