Kuona Mkazi Wabanja

Kuona Mkazi Wabanja

Kodi kumuona mkazi ndizololedwa usanapange naye nikkah? Ndizololedwa kumuona mkazi yemwe wamufunsira ndipo mwatsimikiza kuti mukwatirana. Malamulo a Chisilamu akunkera navutatuvabe poti anthufe tachulutsa kuyendera zomwe zimatisangalatsa osati zomwe Shariah imalola....
Maina Abwino

Maina Abwino

Ena Mwa Maina Ololedwa Kuwapatsa Ana Athu Maina a Chimuna Abdul Latif Abdul Malik Abdul Raheem Abdul Rahman Abdul Salaam Abdul Samad, komanso maina onse a Mulungu, poyamba ndi liwu loti Abdul… Abu-Bakr Abdullah Adam Ahmad Akram Al Ameen Ali Ayyub Daud Dhakiyyu...
Maina Oletsedwa

Maina Oletsedwa

“Maina oletsedwa Kuwapatsa Ana Athu” zitsanzo za maina abwino Maina oyenera kuwapatsa ana athu MCHISILAMU akuyenera kukhala omwe ali abwino, KUPATULA awa: 1. Maina omwe ali ndi liwu la Ibaadah “Abdul-” kumayambiliro, nkulumikizidwa ndi maina...