Kutenga Dzina la Mwamuna

Kutenga Dzina la Mwamuna

Kusintha dzina la bambo ndikutenga la mwamuna wake pambuyo pa kukwatiwa Mkazi kusintha dzina labambo ake ndikutenga la munthu wina wake ndi kulakwa kwakulu. Dzina la bambo limalongosola chibale cha kobadwira (lineage),, tsopano mkazi akasintha dzina la bambo ake...
Kukhulupirika pa Maphunziro

Kukhulupirika pa Maphunziro

Kukhulupirika Pa Maphunziro a Chisilamu الإخلاص في طلب العلم Taonani kukhulupirika komwe kunali ndi ma Imaam amene Allah Subhaanah wa Ta’ala anawalandira ntchito zawo pa dziko la pansi ndi kumwamba: Ndingokupatsani chitsanzo cha Imaam mmodzi, Imaam Al...
Kugwiritsa Maphunziro

Kugwiritsa Maphunziro

Kugwiritsa Maphunziro Pakati Pa Achichepere” Kuchokera mu “Al Kabeer wal Awsat” ya Al Tabarani, anati kuchokera kwa Abi Umaya Al Jumahi radhia Allah anhu: “إن من أشراط الساعة – وفي رواية: ثلاثاً: إحداهن – أن يُلتمس العلم عند...
Kuchoka kwa Maphunziro

Kuchoka kwa Maphunziro

Kuchoka kwa ‘ilm komanso kufalikira kwa Umbuli Mtumiki Muhammad salla Allah alaih wasallam analongosola kuti kuchoka kwa maphunziro ndi kuonekera kwa umbuli komanso kufalikira pakati pa anthu ndi chizindikiro cha kutha kwa nthawi. Al Bukhari ndi Muslim (Allah...
Kukhala ndi Munthu Osiya Chisilamu

Kukhala ndi Munthu Osiya Chisilamu

Funso: “Mwamuna achoke muchipembedzo chake cha Chisilamu mkumtsatira muchipembedzo chake (ndikhulupilira mukutanthauza kumtsatira mkazi). Ndafunsa funsoli chifukwa ndakhala ndikuona ambiri kuno ku Joni akupanga zimenezo akuti chifukwa chofuna kukhala mwa...
Mapata Atatu

Mapata Atatu

Mapata Atatu Omwe Munthu Akuyenera Kuwadziwa Buku Lotanthauziridwa Mchichewa, kuchokera mu Buku la  Thalaathatul Usool wa Adillatuhaa, lolembedwa ndi Muhammad bun Abdul Wahab bun Sulaymaan Al Tamimiy Zindikira – akumvere chisoni Allah – kuti tikuyenera...