Machiritso

Mtumiki salla Allah alaih wasallam anayankhula zokhunza Black Seed (Njere Zakuda حبة سوداء) kuti ndi mankhwala a nthenda iliyonse kupatula imfa. Posachedwapa ma dokotala atulukira kuti ndizoonazdi Black Seed amachiza matenda osiyanasiyana, monga mtima ndi ena ambiri...
The Gift

The Gift

Mahr (Dowry) Islam has legislated the giving of the dower by the husband to the wife in order to please the woman’s heart and to honor her. It is also meant to bring an end to what was done in the Days of Ignorance wherein she was wronged, exploited, despised and...
Nsembe ya Ismail

Nsembe ya Ismail

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد Kuyamikidwa konse ndi kwa Mbuye wa zolengedwa zonse, yomwe anatipanga ife kukhala Asilamu nachipanga Chisilamu kukhala Chipembedzo chokhacho chomwe chidzalandiridwe pamaso pake.  Akunena mu Surah Aali Imraan...
Dua Yopezera Banja

Dua Yopezera Banja

KODI PALI DUA YOPEZERA MWAMUNA/MKAZI WABANJA? Tidziwe kaye kuti dua ndi chani. Imeneyi ndi ibaadah komanso njira imodzi yodziyandikitsira kwa Allah chifukwa munthu umadzionetsa kwa Iye kuti popanda Iyeyo sungakhale kanthu. Ndiye munthu umapempha chilichonse poti mwini...
Kukhanzikika ndi Kulungama

Kukhanzikika ndi Kulungama

KUKHANZIKIKA NDI KULUNGAMA (Riyaadhu Sswaaliheen “Khomo 8”) Allah Ta’la ananena kuti: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ “Choncho (E iwe Mtumiki!) Pitiriza kulungama monga momwe...
Tetezani Mwana ku Ziwanda

Tetezani Mwana ku Ziwanda

Funso Loyamba: Assalaam Alaykum Shekhy! Kodi ndi zizindikiro zanji zomwe amaonetsa mwana wamng’ono pomwe walozedwa ndiye wawelengeredwa ma Aayat a Ruqya; tingadziwe bwanji kuti ufitiwo watha? Funso Lachiwiri: Kodi mwana wamng’ono oti sayankhula ndiye...