Anthu aku Moto Azikayankhula?

Anthu aku Moto Azikayankhula?

Olemba: Abu Shareef C Hanaqooqee Mu Qur’aan mulibe chikaiko komanso kutsutsana kwa ndime (ma aayah/ma verse), monga mmene ena amaganizira. Tisonkhanitsa ndime zimene anthu achikunja ngakhalenso Asilamu anzathu ena amakhala asakuwamvetsa, mpaka amafika...
Kuimvesetsa Qur’an

Kuimvesetsa Qur’an

 بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahi Rrahmaani Rraheem يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا Oh, iwe mlongo wa Haarun! Bambo wako sadali munthu woipa, ngakhalenso mayi wako sadali wachiwerewere Surah Mariam (19:28) Nkhani yathu ikuchokera pa aayah imeneyi,...
Misconceptions: Conclusion

Misconceptions: Conclusion

They fabricated the Qur’anic verses to find faults and accuse Islam and the Glorious Qur’an that they promote violence, killing and terrorism. As we have seen, these are all fabrications, lies against Islam, Qur’an, Allah and His Messenger salla...
Qur’an 47:4

Qur’an 47:4

“Do not hanker for peace with the infidels; behead them when you catch them” 47:4 Non-believers believe the Qur’an is full of evil and oppression and promotes terrorism. This is because they do not understand the Qur’an’s context as they...
Qur’an 22:19

Qur’an 22:19

Non-believers wrote the verse like this: “Punish the unbeliever with garments of fire, hooked iron rods, boiling water; melt their skin and bellies” 22:19 Non-believers believe the Qur’an is full of evil and oppression and promotes terrorism. This is...
Qur’an 9:123

Qur’an 9:123

“Make war on the infidels living in your neighborhood” 9:123 Non-believers believe the Qur’an is full of evil and oppression and promotes terrorism. This is because they do not understand the Qur’an’s context as they read like they do...