The Amazing Experiment On Listening To The Holy Qur’an!!

Few weeks ago my daughter, who is in first grade had a science fair at her school. We decided to do an interesting experiment.  Our Hypothesis was that listening to Qur’an has physical effects just like listening to music has physically visible effects.  To...

Great Rewards on Listening to Friday Sermon

Listening attentively to the Imam on Friday is an obligation, and it is not permissible for the Muslims to be careless about that and fidget, talk or ignore the khutbah. The following Hadiths have been narrated concerning the virtues of listening attentively to the...

Ma Khawaarij

Ndilandireni nonse, pamene tikuyamba program yachiwiri pambuyo pakumaliza pakumaliza program yoyamba yomwe inali Mgwirizano wa pakati pa Munthu ndi Majinn, ndipo mmenemo tafotokoza mmene ubalewu umachitikira, mavuto amene ubalewu umabweretsa kwa munthu, mmene...

Chiyambi cha Ijtimaa’

Ijtimaa’ ndi kusonkhana kwa Asilamu kumene kumakhonzedwa ndi mabungwe a Chisilamu mogwirizana ndi Asilamu. Tikabwelera pachiyambi penipeni, tikupeza kuti ijtimaa’ inayamba ngati gawo limodzi lofunikra mu zochitika za Jamaat Tablighi padziko lonse, chifukwa...

Death of a Believer and a Non-believer

From the Book: Sahih Al Bukhari In the Name of Allah, The Beneficent, The Merciful Upon the authority of al-Bara’ ibn `Aazib who said: We went out with the Prophet (salla Allahu alaihi wa sallam) to a burial of a man from the Ansar (original inhabitants of...