Kutanthauzira Maloto

Maloto amachitika pamene munthu wagona tulo ndipo mzimu wake umachoka mthupi ndikupita kwina  kumene atha kukakumana ndi mizimu ya anthu ena, omwalira kapena amoyo omwe ali mtulo ngati iyeyo. Choncho Allah amangosiya connection pakati pa thupi ndi mzimu wake, ndipo...

The Amazing Experiment On Listening To The Holy Qur’an!!

Few weeks ago my daughter, who is in first grade had a science fair at her school. We decided to do an interesting experiment.  Our Hypothesis was that listening to Qur’an has physical effects just like listening to music has physically visible effects.  To...

Great Rewards on Listening to Friday Sermon

Listening attentively to the Imam on Friday is an obligation, and it is not permissible for the Muslims to be careless about that and fidget, talk or ignore the khutbah. The following Hadiths have been narrated concerning the virtues of listening attentively to the...

Ma Khawaarij

Ndilandireni nonse, pamene tikuyamba program yachiwiri pambuyo pakumaliza pakumaliza program yoyamba yomwe inali Mgwirizano wa pakati pa Munthu ndi Majinn, ndipo mmenemo tafotokoza mmene ubalewu umachitikira, mavuto amene ubalewu umabweretsa kwa munthu, mmene...

Chiyambi cha Ijtimaa’

Chiyambi chenicheni cha Ijtimaa’ Padziko Lonse Ijtimaa’ inayambitsidwa mchaka cha 1944 ndi gulu la Jamaat Tablighi, jamaat yomwe inayambitsidwa ndi Sheikh Muhammad Ilyas Al-Kandhlawi. Ijtimaa’ inayamba ngati gawo limodzi lofunikra mu zochitika za Jamaat Tablighi...

Death of a Believer and a Non-believer

From the Book: Sahih Al Bukhari In the Name of Allah, The Beneficent, The Merciful Upon the authority of al-Bara’ ibn `Aazib who said: We went out with the Prophet (salla Allahu alaihi wa sallam) to a burial of a man from the Ansar (original inhabitants of...