Mitundu ya Hajj

Dowload PDF (direct link) Listen/Download MP3 Munthu ofuna kupanga hajj ayenera kutsimikiza imodzi mwa mitundu ya Hajj iri m’munsiyi asanalowe mu Ihram pofuna kupanga Hajj. Mitundu yake ndi iyi: Ifrad (Yapayokha) yomwe imatanthauza kupanga Hajj yokha. Qiran...

Hajj ndi Mchitidwe Wakalekale

Dowload PDF (direct link) Listen/Download MP3 Qur’an yolemekezeka ikutifotokozera kuti Mneneri Ibrahim adalamulidwa ndi Allah kuti alengeze ndi kuwawuza anthu za Hajj, omwe mu lamulo la Mulungu adzavomera kuyitana kwa Mwini lamulo ndipo adzakonza maulendo...

Tanthauzo la Hajj

Hajj ndi Chiyani? Dowload PDF (direct link) Listen/Download MP3 Poyambilira ndikumuyamika Allah Subhaanah wa Ta’ala Mbuye wa zolengedwa zonse. Yemwe anayipanga Hajj kukhala imodzi mwa nsichi zomwe zamanga chipembedzo cha chisilamu yomwe mkati mwake Asilamu...

Fatwa

The process of Fatwa: Fatwa is a very sensitive matter and has a great status in Islam. Allah says (what means): “They ask you about the sacred month – about fighting therein…” [Qur’an 2:217]. Allah also says (what means): “They request from you a...

Refuting Temporary Marriage

Could you please tell if there is such a concept as ‘temporary marriages’ in Islam. I would like to know because a friend of mine has read a book by professor Abui Qasim Gourgi and is under the impression that if they are already married it is okay for...

Top Excuses Some Sisters Use For Not Wearing The Hijab

Excuse 1: “I will wear it when Allah guides me” Are you serious? Hasn’t He already guided you by sending His Noble Qur’an and making you a Muslim? Excuse 2: “I am still young I will wear when I get older”How can you guarantee your own life until...