Tanthauzo la Hajj

Hajj ndi Chiyani? Dowload PDF (direct link) Listen/Download MP3 Poyambilira ndikumuyamika Allah Subhaanah wa Ta’ala Mbuye wa zolengedwa zonse. Yemwe anayipanga Hajj kukhala imodzi mwa nsichi zomwe zamanga chipembedzo cha chisilamu yomwe mkati mwake Asilamu...