Swalaatul Ghaaib

Imeneyi ndi swalaat yomwe imapempheredwa dera lina lotalikira komwe swalat Janaza yachitikira. Maswalidwe a swalaatul ghaaib ndichimodzimodzi swalaatul janaaza. Komatu swalat imeneyi (swalaatul ghaaib) ili ndi malamulo osiyana ndi swalaatul janaza makamaka pa munthu...

Kuvala Nsapato pa Swalat (2)

GAWO LACHIWIRI   Imodzi mwa nkhani zovuta kudzimvesetsa chifukwa cha kuchepekedwa kwa maphunziroku ndi yomwe ndikufuna kulongosola lero…ndipo pankhaniyi ndakhala ndikuona ma sheikh omwe akhala akuyesetsa kuwalongosolera anthu, akunyozedwa poyankhuliridwa...

Kuvala Nsapato pa Swalat

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد Pali mitu yomwe imakambidwa ndi ma Sheikh, yomwe ndiyofunikira kwambiriimene munthu amati akangoyankhula, anthu omwe sazindikira –...

Swalat ya Maliro (Janaazah)

Tiyeni titsegule page103 ya chitabu cha أحكام الجنائز وبدعها cha Allaamatu Sheikh Muhammad Naasirul-Deen Al Albaaniy, ndipo tiyambire pa mutu wa number 13 kumapita kutsogolo mmapage otsatira mu chitabuchi Zoyenera kuchita pa Janaaza Janaaza ndi mwambo wa maliro womwe...

Ubwino wa Hajj

Dowload PDF (direct link) Listen/Download MP3 Munayamba mwaziwona nkhunda mazanamazana zitatera paphiri ndi mawonekedwe ake odziwika ndi aliyense, omwe amasonyeza mtendere, chikondi komanso mgwirizano? Kumakkah, paphiri la Arafah mukhoza kukhala osangalatsidwa komanso...

Twawaaf (Kuzungulira Ka’bah)

Dowload PDF (direct link) Listen/Download MP3 Twawaaf (Tawaf) ndi liwu la chinenero cha chiarab lomwe limatanthauza kuzungulira, ndipo malingana ndi malamulo a Hajj mchisilamu, liwuli limatanthauza kuzungulira nyumba yolemekezeka ya Ka’bah. Tawaf  ili...