Mavalidwe a pa Nikaah ndi pa Walimah

Kusiyana kwa veil ndi wedding dress Ma Sheikh odalirika pamaphunziro a Chisilamu akhala akuchilimika kuletsa chovala chija chotchedwa “veil” pa nikaah. Lero tikufuna tichitirepo chidwi ndi kufotokoza momveka bwino pa nkhani imeneyi kuti aliyense atenge choonadi cha...

Walimah (Chisangalalo Pambuyo pa Nikaah)

Walimah ndi phwando kapena chisangalalo chomwe chimabwera kumapeto komangitsa banja (Nikaah). Ndizololedwa kuchita walimah nthawi yomweyo kapena kuchedwetsa malingana ndi kuthekera kwa munthu, ndipo iyenera kuchitika munjira yomwe ili yololedwa ndi malamulo a...

Mafunsidwe a Mahr

Zomwe zimachitika masiku ano zobisa mahr nkudzaitanitsa nthawi yomwe nikaah ikuchitika, si chiphunzitso cha Chisilamu, komanso mboni ziwiri kufunsa mahr tsiku la nikaah sichiphunzitso cha Chisilamu. Mahr imayenera kukhala ikudziwika kwa waliyy (muyang’aniri wa mkazi)...

Ndondomeko ya Nikaah

Zofunika pa nthawi ya nikaah Pangani Download PDF yake Okwatira Pamene mwambo wa nikaah ukuchitikira malo aliwonse omwe anthu asankha (monga munsikiti, m’nyumba ngakhalenso mu office ya Sheikh), malo aliwonsewo omwe tikufuna kuchitiramo mwambo wa nikaah siziri...

Kodi Mtsikana Angavale Niqaab?

Mtsikana wa Chisilamu akatha msinkhu ndiokakamizidwa kuvala Hijaab ngakhale niqaab monga mmene ali okakamizidwira kugwira ntchito zina zonse cha Chisilamu monga swalaat swiyaam ndi zina zotero. Tikamati Hijaab, sitikutanthauza kampango kamene mumavala kumutuko ayi,...

Fodya Mchisilamu

Fodya ndi chimodzi mwa zinthu zomwe zangobwera posachedwapa ndipo mbuyomu kunalibe. Nthawi ya Mtumiki salla Allah alaih wasallam kunalibe kugwiritsa ntchito fodya, komanso mbuyo mwakemo nthawi ya Atumiki onse kunalibe. Nthawi ya ma Shawabanso kunalibe fodya,...