Ndondomeko ya Nikaah

Zofunika pa nthawi ya nikaah Pangani Download PDF yake Okwatira Pamene mwambo wa nikaah ukuchitikira malo aliwonse omwe anthu asankha (monga munsikiti, m’nyumba ngakhalenso mu office ya Sheikh), malo aliwonsewo omwe tikufuna kuchitiramo mwambo wa nikaah siziri...

Kodi Mtsikana Angavale Niqaab?

Mtsikana wa Chisilamu akatha msinkhu ndiokakamizidwa kuvala Hijaab ngakhale niqaab monga mmene ali okakamizidwira kugwira ntchito zina zonse cha Chisilamu monga swalaat swiyaam ndi zina zotero. Tikamati Hijaab, sitikutanthauza kampango kamene mumavala kumutuko ayi,...

Fodya Mchisilamu

Fodya ndi chimodzi mwa zinthu zomwe zangobwera posachedwapa ndipo mbuyomu kunalibe. Nthawi ya Mtumiki salla Allah alaih wasallam kunalibe kugwiritsa ntchito fodya, komanso mbuyo mwakemo nthawi ya Atumiki onse kunalibe. Nthawi ya ma Shawabanso kunalibe fodya,...

Can We Use Our Local Languages During Khubah?

The essential features of Friday Khutbah are the following according to the Sunnah of the Prophet -peace be upon him.    The Imam should be in Wudu and should be properly dressed.  It should be given from a pulpit (minbar). According to the Sunnah the minbar should be...

Can We Perform Prayers in Our Local Languages?

It may first seem logical that every Muslim should pray through his own mother language, so that he may understand what he says; but through a little more thinking and study, we shall find that there are strong arguments in favor of only one common language and that...

Othandizira pa Ruqya

Funso:  Ma Sheikh ena akaitanidwa kuti athandize odwala amabwera awiri, ndipo mmodzi akamasomera odwalayo winayo amakhala pambalipa ndikumaonetsa ma action ena ake, monga kumangoyasamula, kumangoziongola basi manjawa kumapanga zinazake, mkumakhala ngati...