Can We Use Our Local Languages During Khubah?

The essential features of Friday Khutbah are the following according to the Sunnah of the Prophet -peace be upon him.    The Imam should be in Wudu and should be properly dressed.  It should be given from a pulpit (minbar). According to the Sunnah the minbar should be...

Can We Perform Prayers in Our Local Languages?

It may first seem logical that every Muslim should pray through his own mother language, so that he may understand what he says; but through a little more thinking and study, we shall find that there are strong arguments in favor of only one common language and that...

Othandizira pa Ruqya

Funso:  Ma Sheikh ena akaitanidwa kuti athandize odwala amabwera awiri, ndipo mmodzi akamasomera odwalayo winayo amakhala pambalipa ndikumaonetsa ma action ena ake, monga kumangoyasamula, kumangoziongola basi manjawa kumapanga zinazake, mkumakhala ngati...

Kugonana Pofuna Kuchira

Funso:  Pali mtsikana yemwe sakudwala kumwezi koma kumayambiliroko ankadwala. Panopa almost two years ikutha osadwala. Sanagonepo ndi munthu chibadwire. Ndiye ali ndi vuto lakumva kuwawa mmimba ndi msana, koma kuchipatala anauzidwa kuti  ngati akufuna kuti...

Kuwopa Umbeta

Funso:  Ena chifukwa cha kuopa kukhala osakwatira kapena osakwatiwa, mapeto ake amakwatira munjira yosakhala bwino kapenanso kukwatira mkazi/mwamuna yemwe amanena kuti “zimenezo (myambo ya Chisilamu) ine sindingakwanitse” koma iwe ukumukwatirabe poopa kuti...

Ufulu wa Kusankha

Anthu anaika freedom of choice pa kukwatira ndikukhala pa banja lovomerezeka, chifukwa chopangidwa influence ndi ma ideologies a ku west omwe adadza kudzalimbana ndi malamulo a Deen ya Chislamu, omwe amatsutsa kalikonse ponena kuti Chisilamu chimapondereza ufulu wa...