Akazi a Mtumiki Muhammad salla Allahu alaih wasallam

1. Khadeejah bint Khuwaylid
2. Saudah bint Zam’ah
3. Aaishah bin Abi Bakr Al Siddiq
4. Hafswahbint Umar bun Al Khatwaab
5. Zainab bint Khuzaymah
6. Umm Salamah (Hind bint Abi Umayyah)
7. Zainab bint Jahsh
8. Juwayriyah bint Al Haarith bun Abi Dhwiraar
9. Umm Habeebah (Ramlah bint Abi Sufyaan)
10. Swafiyyah bint Huyay
10. Maymoonah Bint Al Haarith Al Hilaaliyyah
11. Rayhaanah bint Zaid Al-Nadhwariyah

Ana a Mtumiki Muhammad salla Allahu alaih wasallam

1. Al-Qaasim
2. Zainab
3. Ruqayyah
4. Umm Kulthum
5. Faatimah
6. Abdullah
7. Ibrahim

Zaadul Ma’aadi Fi Hadyi Khayril ‘Ibaadi p.34-37