Fatwa

The process of Fatwa: Fatwa is a very sensitive matter and has a great status in Islam. Allah says (what means): “They ask you about the sacred month – about fighting therein…” [Qur’an 2:217]. Allah also says (what means): “They request from you a...

Ma Khawaarij

Ndilandireni nonse, pamene tikuyamba program yachiwiri pambuyo pakumaliza pakumaliza program yoyamba yomwe inali Mgwirizano wa pakati pa Munthu ndi Majinn, ndipo mmenemo tafotokoza mmene ubalewu umachitikira, mavuto amene ubalewu umabweretsa kwa munthu, mmene...

Chiyambi cha Ijtimaa’

Ijtimaa’ ndi kusonkhana kwa Asilamu kumene kumakhonzedwa ndi mabungwe a Chisilamu mogwirizana ndi Asilamu. Tikabwelera pachiyambi penipeni, tikupeza kuti ijtimaa’ inayamba ngati gawo limodzi lofunikra mu zochitika za Jamaat Tablighi padziko lonse, chifukwa...

Chisilamu ndi Dziko

Panopa dziko likuyenda chonchi:Yemwe amatsata za dziko akutengedwa kuti ndi otsogola chifukwa zikubwera mwatsopano. Ndiye otereyo kalikonse ka mu deen akumakachita mwa fashion malinga ndi mmene dziko likuyendera.  Yemwe amagwiritsa imaan yake molimba potsatira...

Othandizira pa Ruqya

Funso:  Ma Sheikh ena akaitanidwa kuti athandize odwala amabwera awiri, ndipo mmodzi akamasomera odwalayo winayo amakhala pambalipa ndikumaonetsa ma action ena ake, monga kumangoyasamula, kumangoziongola basi manjawa kumapanga zinazake, mkumakhala ngati...