HUSSEIN .. MADAD YA HUSSEIN .. YA HUSSEIN !!
Nchifukwa chani ma Shia amatamanda ndi kulemekeza Hussein (رضي الله عنه)  yekha ndi kusiya ana ena onse a Ali (رضي الله عنه)?
Kodi munayamba mwazifunsapo funso limeneli?
Nanga nkhani imeneyi inayamba yakudabwitsanipo?
Ndisanayankhe mafunso ali mmwambawa, dziwani lero izi: Ali bun Abi Talib, anali cousin wa Mtumiki chifukwa Abu Talib anali amalume a Mtumiki ﷺ. Ndipo Ali anakwatira Fatimah, mwana wa Mtumiki ﷺ ndikubereka mapatsa (Hassan ndi Hussein) ngati ana oyamba mwa ana 11. Choncho Ali anali ndi ana ambiri osati Hussein yekha, koma izi ambiri sadziwa.
Tiyeni tiwadziwe lero ana a Ali (رضي الله عنه) onse mwatsatanetsatane
1) Hassan (الحسن)
2) Hussein (الحسين)
3) Muhsin  (المحسن)
4) Abbas (العباس)
5) Hilaal (هلال)
6) Abdullah (عبدالله)
7) Jafar (جعفر)
8) Osman (عثمان)
9) Ubayd Allah (عبيدالله)
10) Abubakr (أبو بكر)
11) Omar (عمر)
Awa ndi ana omwe Ali (رضي الله عنه) anabereka.
Kodi munayamba mwaonapo ma Shia akulemba mma scarf awo “Ya Abbass” kapena “Ya Hassan” kapena “Ya Muhsin”?
Ayi ndithu sitinawonepo akulemba izi.
Nanga ndichifukwa chani ma Shia amangoti “Ya Hussein”, komanso amachita istighaatha (kupempha chithandizo) kwa Hussein koma osati Hassan, kumachita kuti ndizodziwika kuti Hassan ndi Hussein anali mapatsa ochokera aku banja lolemekezeka la Mtumiki ﷺ?
Chifukwa chani kusankha Hussein yekha?
Tisanayankhe mafunso amenewa tikugawireni uthenga uwu wopatsa chidwi:
Ma Shia ali ndi ma Imam 12 omwe amawakhulupirira ndikuwalemekeza kufika powachita ngati Atumiki a Allah, ndipo amati iwowo alibe machimo. Mukudziwa kuti ma imam onsewo ndi ana ochokera mwa Hussein (رضي الله عنه)?
Kodi pamenepa kapena ana onse a Ali tawatchula aja ana awo anali osaphunzira?
NDICHIFUKWA CHANI MASHIA AMATAMANDA HUSSEIN YEKHA KUSIYA ANA ONSE A ALI?
Hussein (رضي الله عنه) anakwatira mkazi wa chi Persia (wa ku Iran), yemwe anali mwana wa Mfumu Kisra, ochokera mu Sasanian Empire Yezdagerd (Yazdajerd) wachitatu. Ndipo mkazi ameneyu dzina lake linali Shahrbanu, kapena Shahrabanu (Sheherbaanu) malingana ndi malembedwe osiyanasiyana. Dzina limeneli ndi la chi farsi kapena kuti chi Persian lomwe limatanthauza kuti The Lady of The Land.
Anthu awa anali makafir omwe anali kupembeza mafano monga Mazda. Apa mpomwe ena anatengera dzina  la Company yopanga magalimoto loti Mazda. Magalimoto a Mazda. Limenelo ndi dzina la fano lomwe anthu aku Iran Persian anali kupembedza.
Analinso ndi mulungu wina Ahura (Ahura Mazda) yemwe ankakhulupirira kuti ndiye mulungu amene amapereka moyo. amalenga.
Munthawi yomwe Asilamu analowa ku Iran, anamenyana ndi Kingdom ya Kisra Yazdagerd wachitatu mpaka anaigonjetsa ndipo anatenga ena mwa anthu ngati akapol.
Imeneyitu inali nthawi ya utsogoleri wa Umar (رضي الله عنه).
Mkati mwa akapolo omwe anagwidwa aja munali mtsikana otchedwa Shahrbanu mwana wamfumu Kisra.  Ndipo Umar (رضي الله عنه) anatenga mtsikanayu namupatsa Hussein (رضي الله عنه) kuti amukwatire, ndipo anamukwatiradi.
Ndikhulupilira tsopano tadziwa pamene pakuchokera kulemekezeka kwa Hussein kuposa Hassan ndi azichimwene ake onse.
Hussein atakwatira Mtsikanayu, anabereka ana 12, omwe ndi ma imam olemekezeka kwambiri kwa ma Shia.
Choncho amanama kuti amakonda aku Banja la Mtumiki ﷺ … izi sizoona ayi…
Zoona zake ndizoti ma Shia amakonda akubanja kwa mfumu Kisra,  kafir opembedza mafano yemwe ndi gogo wa ma imam awo 12 !! osati zoti amakonda agogo ake a Hussein (رضي الله عنه) omwe Mtumiki ﷺ!!
Akanakhaladi kuti amakonda akubanja la Mtumiki ﷺ bwezi akukonda ndikulemekeza anthu onse akubanja la mtumiki ﷺ sakanapatula, kuyambira mkazi wake Aisha.
Inu simudabwa amangoti Ahlu Bayt (Abale a ku Nyumba) samapitiriza kuti Ahlu Bayti Nnabiy (Abale a ku Nyumba ya Mtumiki) chifukwa chani???
Indetu, iwo samanama, ndi Ahlu Bayt Kisra, gogo wa ma Imam awo aja 12 osati Ahlu Bayt a Mtumiki ﷺ gogo wa ana 11 a Ali ndi Faatimah رضي الله عنهم
Information imeneyi taifukula dzenتe lanji?
Ibn Katheer mu البداية والنهاية (Albidayah Wanihayah) Vol. 9:
Pa zochitika za mchaka cha 61 after hijr, anati: “Ibn Halkan ananena kuti Ummu Salamah anali mmodzi mwa ana achikazi a Yazdagerd mmodzi mwa mafumu achi Faris (Persian). Ndipo Al Zamakhishariyy (الزمخشري) analongosola mu buku lake lotchedwa (ربيع الأبرار) “Rabi’ul Abraar” kuti Yazdagerd anali ndi akapolo achikazi atatu mu nthawi ya utsogoleri wa Umar (رضي الله عنه), ndipo Asilamu atagonjetsa ufumu wa Yazdagerd analanda akapolo amenewa napereka kwa Umar. Umar (رضي الله عنه) anamasula akapolowa ndipo mwa atsikana omwe analipo anatenga mmodzi ndikumpatsa mwana wake Abdullah (رضي الله عنه) kuti akwatire. Mmenemo Abdullah bun Umar anabereka naye mwana otchedwa Salma.
Ndipo mtsikana wina anampatsa Muhammad mwana wa Abubakr Siddeeq (رضي الله عنه) kuti amukwatire, ndipo anabereka naye mwana otchedwa Qassim.
Ndipo mtsikana wachitatu anampatsa Hussein mwana Allie (رضي الله عنه) kuti akwatire, ndipo anabereka naye Ali Zainul Abdeen … Ana onsewo anali adzukulu a mfumu Yazdagerd yachi Persian.
Tsopano atsogoleri (ma Imaam) a chi Shia aja omwe amawatamanda ndikuwayeretsa kwambiri omwe amafika pa level ya kulemekezeka kwawo ngati Atumiki ndi aneneri a Allah ﷻ, amakhulupirira kuti ndi ma’asumoon (opanda ma chimo), onsewo ndi ana a Hussein omwe anaberekera kwa Mkazi ameneyo (Shahrbanu).
Ma Shia amakonda Hussein (رضي الله عنه) kwambiri komanso ma Imaam awo 12 aja chifukwa choti iwo amati muli magazi awo a chifumu cha chi Persian (Iran) mwa ma Imaam amenewa, chifukwa ndi ana ochokera kwa mkazi wachifumu Kisra Yazdagerd yaku Iran.
Pachifukwa ichi amakonda zidzukulu za chifumu Kisra, kafir amene anali kupembedza mafano ngati mmene talongosolera kale.
Akanakhala kuti amakonda Hussein chifukwa choti ndi mzukulu wa Mtumiki, bwenzi akulemekeza akunyumba kwa Mtumiki kuyambira Aaisha radhia Allah anha (Mai wa Okhulupilira).
Awuzeni lero anthu zoona kuti ma Shia amakonda aku banja la Kisra Yazdagerd mfumu ya chi Persian osati aku Banja la Mtumiki ﷺ ngati mmene iwo amanamira.
Musangowerenga nokha uthengawu komanso aphunzitseni ma Shia ma Rafidhah – ambiriwotu sadziwa zoona amangotsatira, chilungamo chake sachidziwa.  Aphunzitseninso Asilamu anzanu adziwe choonadi, awadziwe kuti ma Shia ndi ndani.